Numeric trees and measurable ecosystem services: threats and opportunities for sustainable urban planning

(Formas 2023-2026)

Tree valuation is increasingly mainstreamed as a rigid tool to capture values of ecosystem services (ES) in urban planning and decision-making. This project responds to concerns of risks of the effect of translating urban nature into quantitative and monetary measures, challenges in applying generic metrics for place specific governance, and to the need to analyse varied interpretations and outcomes of tree valuation in urban planning and management. 

The aim of this project is to scrutinise if valuation of urban trees result in more sustainable planning and decision-making, or if such tools merely work to legitimise existing status quo. By following a critical social science approach, we uncover the power relations in ES valuation and investigate the i-Tree tool as a calculative device. The project traces the mechanisms and steps involved in the quantification and monetisation of trees, outlines the network and interactions between scientists, consultancies, planners and developers engaged with valuation, and analyses the interpretations and outcomes of tree valuation in Swedish cities. It employs desk studies and document analysis, participant observations and semi-structured interviews. The network of actors including tree officials, the i-Tree architects, planners and commissioned consultants will support the co-creation of knowledge to outline risks and opportunities with valuation. Tangible guidelines will be provided for valuation of trees in sustainable planning and decision-making.

Project team 

Sanna Stålhammar, Researcher, Landscape Architecture, Planning and Management, Swedish University of Agricultural Sciences (Principal Investigator)

Johanna Deak Sjöman, Researcher, Landscape Architecture, Planning and Management, Swedish University of Agricultural Sciences 

Scientific reference group 

David Barton, Senior Research Scientist, Norwegian Institute for Nature Research

Tore Söderqvist, Associate Professor of Economics, Researcher at Holmboe & Skarp AB

Johan Hultman, Professor, Department of Service Management and Service Studies, Lund University 


Sammanfattning svenska 

Värdering av träds ekosystemtjänster (ES) integreras allt mer som ett rigoröst tillvägagångssätt för att bevara och utveckla natur i staden. Detta projekt svarar på farhågor om risker att översätta stadsnatur till kvantitativa och monetära mått inom stadsplanering och beslutsfattande för hållbar stadsutveckling. Tyngdpunkten ligger på utmaningar med att tillämpa generiska mått för platsspecifika sammanhang och styrningsprocesser där en kvantitativ tillämpning av ES kan påverka maktrelationer mellan aktuella aktörer. Med utgångspunkt i beräkningsverktyget i-Tree undersöker projektet om en kvantitativ tillämpning av ES leder till mer hållbar planering och beslutsfattande, eller om sådana verktyg enbart arbetar för att legitimera existerande status quo. Med avstamp från projektet i-Tree Sverige spårar denna forskningsstudie mekanismerna och teorin bakom kvantifiering av ES och träd, samt använder deltagarobservationer och djupintervjuer med aktuella aktörer från i-Tree Sverige där även skaparna till i-Tree och konsultföretag som nyttjar verktyget ingår i forskningen. Denna nätverksanalys bidrar till ny kunskap över de maktrelationer som uppstår mellan aktörer vid värdering av ES och träd, för att kunna förstå hur värden tolkas och informerar beslut. Forskningen resulterar i en tydlig fingervisning över de hot och möjligheter numeriska och monetära mått av träd och ES bär med sig och mynnar ut i en pragmatisk vägledning för kommande kunskapsöverföring inom hållbar stadsbyggnad.